Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Iedere twee maanden mag u een boeiende nieuwsbrief verwachten met wat foto’s, een update van de werking, een vrijwilliger aan het woord en toekomstplannen. De laatste nieuwsbrief lees je hier digitaal.

Gespreksavond Open Deur vzw 6 oktober ’18

Op 6 oktober werd door Open Deur een gespreksavond georganiseerd rondom het thema ‘Vluchtelingen! Naar een evangelische visie?’ Voor deze avond waren vertegenwoordigers van enkele evangelische organisaties uitgenodigd die zich met de vragen rondom de komst van vluchtelingen naar Europa bezig houden: Gave/Veste, die zich richten op hulpverlening en evangelisatie onder vluchtelingen, Mahabba, een gebedsinitiatief, het Bijbelhuis Antwerpen, dat activiteiten organiseert voor jongeren met een migratieachtergrond in Borgerhout en Shean, een vzw (stichting) die bezig is een huis voor erkende vluchtelingen in te richten in Brussel.

Aan deze panelleden werden verschillende vragen voorgelegd die vaak gesteld worden: Wat verklaart de komst van zoveel vluchtelingen naar Europa? Wat trekt hen zo bijzonder aan in Engeland? Is het wel juist vluchtelingen te helpen die het land illegaal binnenkomen? Vormt de komst van zoveel moslims geen gevaar voor het christelijke Europa? Is evangelisatie onder mensen in een kwetsbare positie wel een faire benadering van mensen? Vooral de kwestie van de illegaliteit en de soms dubieuze motivatie van de vluchtelingen bleek bij het aanwezige publiek te leven.

Uit de bijdragen kwam verschillende gezichtspunten naar voren. In de eerste plaats dat in Afrika een zeer idealistisch beeld van Europa bestaat, maar dat de omstandigheden in veel landen ook zo slecht zijn, dat Europa hoe dan ook aantrekkelijk blijft. Engeland trekt veel vluchtelingen aan vanwege de taal, maar ook opnieuw de zeer gunstige reputatie al is die inmiddels sterk achterhaald. Wat betreft de komst van moslims naar Europa werd opgemerkt dat zich in de geschiedenis vaker omstandigheden hebben voorgedaan die op zichzelf moeilijk waren, maar toch bijgedragen hebben tot de verspreiding van het evangelie. Zo kan ook de huidige situatie bekeken worden: zeer veel mensen kunnen het evangelie horen die uit landen afkomstig zijn waar zendingswerk verboden is.

De conclusie van de avond werd door één van de panelleden onder woorden gebracht: christenen zijn in de tegenwoordige tijd uitgedaagd werkelijk als christen te leven. Juist vandaag kunnen we de woorden van Jezus: ‘Ik had honger en gij hebt mij te eten gegeven (…) Ik was een vreemdeling en gij hebt mij gehuisvest.’ (Matth. 25) in praktijk brengen. Met die gedachte werd deze waardevolle avond besloten.

Sluit Menu